Yürütme ve yürürlülük dahil 24 maddeden oluşan “Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, AKP vekillerinin imzalarıyla bugün TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Kanun teklifi genel gerekçesinde “Türkiye doğalgaz piyasasında alım satım yapacak yerli ve yabancı şirketlerin güven duyacağı, objektif kurallara göre işletilen rekabetçi bir piyasa oluşturulması hedefleniyor” denildi.

Bu kapsamda doğalgaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilyor. BOTAŞ’ın mevcut yapısında değişiklikler öngören teklif bu yeniden yapılandırma için şirket kurulumu vb. yetkilerin verilmesini de içeriyor.

KISITLAMALAR UYGULANMAYACAK

Teklife göre ayrıca, ihraç edilen doğalgaza ilişkin iletim tarifeleri, yurt içi iletim tarifelerinin tabi olduğu kısıtlamalar uygulanmayacak.

EPDK, transit iletim tarifelerini ve ihracata ilişkin iletim tarifelerini, diğer tarifelerden farklı usul ve esaslara göre tespit edebilecek.

Teklifin genel gerekçesinde ilgili düzenlemelerin “Türkiye’nin doğalgaz merkezi olma hedefi” doğrultusunda olduğu da belirtildi.

OSB’LERDE SANAYİ YATIRIMLARININ HIZLANMASI AMACI

Öte yandan, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve enerji alanına yönelik düzenlemeleri içeren 24 maddelik kanun teklifiyle, OSB’lerde yapılacak sanayi yatırımlarının hızlandırılması için öncelikle OSB planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

‘Yeşil OSB’ tanımı yapılarak yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla belirlenen kriterler çerçevesinde yeşil OSB’lerin Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından sertifikalandırılması ve yeşil OSB kriterlerini sağlamak için OSB’Ier tarafından hazırlanan projelere kredi verilebilmesi yönünde düzenleme yapılıyor.

OSB’nin kuruluşunda yer alacak kurum ve kuruluşların kapsamının genişletilmesi ile kurumsal ve finansal olarak daha güçlü OSB’lerin kurulması hedefleniyor.

OSB’lerin kuruluş aşamasındaki kaynak ihtiyaçlarını giderebilmesi için ön tahsis uygulaması düzenleniyor. OSB’lerde parsel tahsis ve satışlarının şeffaflık ilkesi ve ikincil mevzuatta belirlenecek usul ve esaslara göre yapılması öngörülüyor.

Ayrıca OSB içinde bulunan boş parsellerin üretime kazandırılması ve beraberindeki sanayi yapılarının bulunduğu alanların, OSB ilan edilerek, planlı hale getirilmesi amaçlanıyor.

LİSANSSIZ TESİSLER, ALTYAPI TESİSİ KAPSAMINA ALINACAK

Teklifle Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’nun (TENMAK) denetim ve inceleme faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için istihdamına acil ihtiyaç duyulan TENMAK denetçisi pozisyonuna genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadro veya pozisyonlarında görev yapmış olanlardan atama yapılması öngörülüyor.

Türkiye genelindeki artan elektrik ihtiyacı da dikkate alınarak münhasıran madencilik faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi tüketimini karşılamak amacıyla 6446 sayılı ‘Elektrik Piyasası Kanunu’nun 14’üncü maddesi kapsamında kurulacak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri, ‘altyapı tesisi’ kapsamına alınıyor.

Teklif kapsamında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) şarj hizmetiyle ilgili gelirlerinin ve doğal gaz piyasasına ilişkin yıllık lisans bedellerine ilişkin gelirlerinin ilgili mevzuat kapsamında olduğu hususu açıklığa kavuşturularak mevzuat bütünlüğünün sağlanması amaçlanıyor.

EPDK’nın taraf olduğu dava ve takipler ile ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde kuruma her türlü yargı harcından ve teminat gösterme yükümlülüğünden muafiyet sağlanmasına ilişkin düzenlemenin daha açık bir lafız ile yazılarak uygulamadaki yorum farklılıklarının giderilmesi öngörülüyor.

Yapılan düzenlemeyle ihraç edilen doğalgaza ilişkin iletim tarifelerinin yurt içi iletim tarifelerinin tabi olduğu kısıtlamalara tabi olmaması sağlanıyor.

Bu noktada EPDK’ya arz güvenliği, piyasadaki rekabet ortamının iyileştirilmesi ve sistem işleyişi gibi konularda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın görüşünü almak kaydıyla ihracatla ilgili iletim tarifelerine ilişkin daha farklı içerikte usul ve esaslar belirleme yetkisi veriliyor. (REUTERS, DHA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir