Depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki amme alacakları nedeniyle varlıklara tatbik edilmiş olan hacizler ve ihtiyati hacizler kaldırılacak.

Cumhurbaşkanlığı’nın kamu ihale kanunu kapsamında yapılan ihaleler ile bunların sözleşme süreçlerine, vergi dairelerince tatbik edilmiş hacizlere ve bazı kamu alacaklarının tahsilinin ertelenmesine ilişkin OHAL kararnamesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararnameye göre, 6 Şubat tarihi itibarıyla mücbir sebep ilan edilen yerlerde kurumlar ve KDV yönünden mükellefiyeti bulunanlar ile burada yerleşik gerçek kişiler hakkında tüm vergi dairelerince varlıklara tatbik edilmiş hacizler de kaldırılacak.

ALACAKLARIN ERTELENMESİNE BAKANLIK YETKİSİ

Afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedellerle ecrimisil bedellerinden 6 Şubat tarihinden itibaren OHAL süresince tahsil edilmesi gerekenlerin, başvuru şartı aranmaksızın OHAL süresince ertelenmesine Çevre Bakanlığı yetkili olacak.

Bu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde herhangi bir gecikme zammı ve faizi uygulanmadan tahsil edilecek.

Söz konusu erteleme orman kanunu kapsamında verilen izin ve kiralamalar, milli parklar kanuna tabi yerlerde yapılan kiralamalar, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin sahip olduğu taşınmazlara ilişkin yapılan satış, ecrimisil ve kiralamalar ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun mülkiyetinde olan taşınmazlara ilişkin kiralamalardan kaynaklanan bedel ve tutarlar için de geçerli olacak.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlıklarının mülkiyetinde olan taşınmazlara ilişkin yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedel ve tutarların OHAL süresince tahsil edilmesi gereken kısımlarının OHAL süresince ertelenmesine İçişleri Bakanlığı yetkili olacak.

KAMU İHALE SÜRECİNE İLİŞKİN TEDBİRLER

Kararnameyle kamu ihale sürecine dair alınan tedbirler kapsamında, 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan sürelerin durmasına ilişkin hükümler, dava açma ve yargılama sürecindeki işlemler ile OHAL ilan edilen yerlerde yapılan ihalelere ilişkin, şikayet ve itirazen şikayet başvuru süreleri hariç kamu ihale işlemlerinde uygulanmayacak. 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ilgili hükümleriyle durdurulan bu süreler, bugün esas alınarak üçüncü gün işlemeye başlayacak.

OHAL ilan edilen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılan ihalelerde; OHAL süresi içinde kamu ihale kanununun ihale sonucu bildirimi, sözleşmeye davet ve kesin teminata dair 40., 41. ve 42. maddelerinde belirtilen sürelere ilişkin hükümler uygulanmaksızın doğrudan sözleşme imzalanabilecek.

Bu durumda, şikayet ve itirazen şikayet başvurusu üzerine yüklenicinin değişmesi gerekmesine rağmen ihale üzerinde bırakılan yeni isteklinin sözleşme yapılmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde mevcut sözleşme feshedilmeden işe devam edilecek.

KAMU İHALELERİNE FESİH VE DEVİR

OHAL bölgesinde kamu ihale kanunu kapsamındaki ihalelere ilişkin işlemlerin mücbir sebep nedeniyle tamamlanamayacağının anlaşılması halinde, bu ihalelere yönelik durdurma, yenileme, iptal etme ve diğer tedbirleri almaya Kamu İhale Kurumu yetkili olacak.

OHAL ilan edilen illerde devam eden sözleşmeler kapsamında, sözleşmenin tarafı olan idarece, mücbir sebep hali nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesi imkansız hale geldiğinin veya işe ihtiyaç kalmadığının anlaşılması halinde feshedilerek tasfiye edilmesine ve yüklenicinin başvurusu üzerine bir defaya mahsus olmak üzere OHAL bitimine kadar devrine karar verilebilecek.

Ticari merkezi OHAL ilan edilen illerde bulunan yüklenicinin OHAL ilan edilmeyen illerde yüklenimi bulunan sözleşmeleri ile şubesi OHAL ilan edilmeyen illerde bulunan yüklenicinin, aynı şubesi tarafından OHAL ilan edilmeyen illerde yükleniminde bulunan sözleşmeleri, sözleşmenin tarafı olan idarenin onayı ile devredilebilecek.

Bu kapsamda sözleşmenin feshedilerek işin tasfiye edilmesi veya sözleşmenin devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar, işler veya teslimatlar dışında idareden herhangi bir mali hak talebinde bulunamayacak.

Bu durumda yüklenici hakkında fesihten veya devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak, yüklenicinin teminatları iade edilecek. (REUTERS)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir