Fenerbahçe taraftarlarının, “Hükümet istifa” sloganıyla AKP hükümetini protesto etmesinin ardından sular durulmuyor. Sarı lacivertli taraftarların, Kayserispor deplasmanına gidişi Kayseri İl Güvenlik Kurulu tarafından yasaklanırken Konyaspor maçında atılan sloganlar nedeniyle bazı taraftarlara “seyirden men” cezası verildiği öğrenildi.

Fenerbahçe Kulübü’nden edindiğimiz bilgiye göre, bazı taraftarlara spor müsabakaları ve antrenmanları seyirden men cezası verildi. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz, Spor Hukuku alanında Türkiye’yi uluslararası mecrada temsil eden, İsviçre’deki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ile Euroleague Basketbol Tahkimi’nin tek Türk hakemi olan Avukat Emin Özkurt, “Bu durumun bir skandal ve hukuk katliamı olduğunu söylemek bir hukukçu olarak benim asli görevimdir.” ifadelerini kullandı.

Avukat Emin Özkurt.

Avukat Emin Özkurt’un çarpıcı değerlendirmeleri şu şekilde:

“Bu konudaki değerlendirmelerimizi, siyasi tercihlerimizden arınmak suretiyle ve pek tabi objektif hukuk kaideleri çerçevesinde yapmamız gerekir. Siyaset işine geldiğinde sporu kullanıp, işine gelmediğinde bir kenara atacak bir anlayışla yapılmamalıdır. O çerçeveden konuya yaklaştığımızda ise şunları belirtmemiz gerekir.”

“SKANDAL VE HUKUK KATLİAMI”

“Fenerbahçe taraftarlarının 25.02.2023 tarihinde gerçekleşen Fenerbahçe – Konyaspor müsabakasında gerçekleştirmiş olduğu “Hükümet İstifa” tezahüratlarından dolayı haklarında 6222 sayılı kanunun 14. ve 18. maddeleri çerçevesinde spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandığına dair sosyal medyaya ve basına yansıyan haberlerin gerçeği yansıttığını var sayacak olursak, öncelikle bu durumun bir skandal ve hukuk katliamı olduğunu söylemek bir hukukçu olarak benim asli görevimdir.”

“HAKARET VE TEHDİT İÇERMEDİĞİ AÇIKTIR”

“Stadyumlarda sıklıkla duyulan “Yönetim İstifa” tezahüratından yapı ve içerik itibarıyla hiçbir farkı bulunmayan “Hükümet İstifa” tezahüratları, 6222 sayılı kanunun “Tehdit ve Hakaret İçeren Tezahürat” başlıklı 14. maddesi kapsamına sokulamayacağı gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 26. maddesi ile güvence altına alınan ifade özgürlüğünün açık bir tezahürüdür. Kaldı ki, yapılan tezahüratların hiçbir şekilde hakaret ve tehdit içermediği de çok açıktır. Dolayısıyla derhal bu yanlıştan dönülerek yaşanacak mağduriyetlerin bir an önce önüne geçilmesi gerekmektedir.”

“18. MADDEDEN SORUŞTURMA BAŞLARSA…”

“Kendilerine spor müsabakalarını seyirden men kararı tebliğ edilen taraftarların, söz konusu tedbir kararının kaldırılması adına soruşturma evresindeyken ilgili Cumhuriyet Savcılığına kovuşturma evresindeyken ise ilgili ceza mahkemesine başvurması gerekmektedir. 6222 sayılı kanunun 18. maddesi uyarınca bir soruşturma başlatılması halinde seyirden men tedbirinin derhal yürürlüğe konulması nedeniyle bahsetmiş olduğumuz başvuruların yapılması ilgili tedbirlerin kaldırılması için azami öneme sahiptir.”

6222 SAYILI KANUNUN İLGİLİ MADDELERİ

 • MADDE 14 – (1) Spor alanlarında taraftarların grup halinde veya münferiden belirli bir
  kişiyi hedef veya muhatap alıp almadığına bakılmaksızın duyan veya gören kişiler tarafından tehdit veya hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunmaları halinde, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, şikayet şartı aranmaksızın, failler hakkında elli günden az olmamak üzere adli para cezasına hükmolunur.
 • (2) Spor alanlarında toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep
  farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunan kişi, fiili daha ağır cezayı
  gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan üç yıla hapis cezası ile
  cezalandırılır.(14)
 • (3) Birinci ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların yazılı pankart taşınması veya
  asılması ya da duvarlara yazı yazılması suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı
  oranında artırılır.
 • (4) (Ek:4/7/2019-7182/8 md.) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen fiillerin; her türlü
  yazılı, görsel, işitsel veya elektronik kitle iletişim aracıyla işlenmesi hâlinde de bu madde
  hükümleri uygulanır.
 • MADDE 18 – (1) Kişinin, bu Kanunda tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı mahkemece kurulan hükümde, hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasına karar verilir. Seyirden yasaklanma ibaresinden kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla müsabaka, antrenman ve seyir alanlarına girişinin yasaklanması anlaşılır. Hükmün kesinleşmesiyle infazına başlanan seyirden yasaklanma yaptırımının süresi cezanın infazı tamamlandıktan itibaren bir yıl geçmesiyle sona erer. Bu güvenlik tedbirine ceza verilmesine yer olmadığı kararı ile birlikte hükmedilmesi halinde, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl geçmesiyle bu güvenlik tedbirinin uygulanmasına son verilir. Güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklama kararı 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu hükümlerine göre kaydedilir. (Ek cümle:4/7/2019-7182/13 md.) Bu fıkradaki bir yıllık süreler, ikinci kez seyirden yasaklanma yaptırımına karar verildiğinde üç yıl; üçüncü kez seyirden yasaklanma yaptırımına karar verildiğinde ise beş yıl olarak uygulanır.21
 • (2) Bu madde hükümleri, taraftar gruplarınca spor alanlarının dışında işlenen kasten yaralama, hakaret veya tehdit içeren tezahürat ve mala zarar verme suçları bakımından da uygulanır.(21)
 • (3) Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma başlatılması halinde
  şüpheli hakkında spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri derhal uygulamaya konulur. Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından bu tedbirin kaldırılmasına karar verilmediği takdirde bu yasağın  uygulanmasına koruma tedbiri olarak devam edilir
 • (4) Koruma tedbiri olarak uygulanan ve güvenlik tedbiri olarak hükmedilen spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbirine ilişkin bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde tutulan bu amaca özgü elektronik bilgi bankasına derhal kaydedilir. Bu bilgi bankasına spor kulüplerinin ve federasyonların erişimi sağlanır. Yasaklanan kişilere ilişkin bilgiler, ilgili spor kulüplerine ve yurt dışında yapılacak müsabaka öncesinde müsabakanın yapılacağı ülkenin yetkili mercilerine bildirilir.
 • (5) Koruma tedbiri olarak uygulanan spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbiri;
  a) Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından kaldırılmasına karar verilmesi, b) Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi, c) Sanık hakkında beraat veya düşme kararı verilmesi, halinde derhal kaldırılır. (Ek cümle:4/7/2019-7182/13 md.) Bu kararlar Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemelerce işlemi yapan kolluk birimine derhâl bildirilir ve kollukça elektronik bilgi bankasına işlenir.
 • (6) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hapis cezası yerine seçenek yaptırım olarak tedbire veya hapis cezasının ertelenmesine karar verilmesi halinde, kararın kesinleştiği tarihten itibaren; önödeme halinde ise, önödemede bulunulduğu tarihten itibaren, bir yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbirinin uygulanmasına devam edilir.
 • (7) Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişi, müsabaka, antrenman ve seyir alanlarına alınmaz. Bu şekilde belirtilen alanlara giren ve dışarı çıkmamakta ısrar eden kişi zor kullanılarak dışarı çıkarılır ve bu madde hükümlerine göre bir yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden yasaklanır.
 • (8) Bu madde hükümlerine göre spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi, yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla yükümlüdür. (Ek cümle:4/7/2019-7182/13 md.) Bu yükümlülüğün takibi amacıyla kolluk birimlerince biyometrik yöntemler de kullanılabilir.
 • (9) Sekizinci fıkradaki yükümlülüğe aykırı hareket eden kişi, her bir müsabaka için yirmibeş günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.
 • (10) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanma kararı verilen kişi, yasak süresince spor kulüplerinde ve federasyonlarda ve taraftar derneklerinde yönetici olamaz; spor müsabakalarında hakem, temsilci veya gözlemci olarak görev yapamaz.
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir