Tarihin seyrini önemli ölçüde değiştiren Kavimler Göçü, 4.yüzyılın ortalarına gelindiğinde Çin’in hakimiyetinden kurtulmak isteyen Hun grubunun, Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki bölgeden Don ve Volga nehirleri arasındaki bölgeye kaymaları neticesinde başlamıştır. Çin’in güneyde bulunan Hunları ele geçirdiğini gören kuzeydeki hunlar, bağımsızlıklarına düşkün olmaları nedeniyle Balamir önderliğinde batıya doğru göç ederken, Türklerin geldiğini gören bazı kavimler ise onlardan kaçarak Avrupa’ya doğru göç etmeleri tarihte Kavimler Göçü olarak tanımlanmaktadır.

KAVİMLER GÖÇÜ NEDENLERİ NELERDİR?

Özgürlüklerine bağlı olan Hunlar, Asya Hun Devleti’nin dağılmasının akabinde Çin’in baskısına dayanamayıp Avrupa’ya göç hareketini başlatmışlardır. Yapılan bu göçler esnasında da; Slavlar, Vandallar, Franklar, Gotlar, Saksonlar, Anglo – Saksonlar gibi pek çok kabilenin yer değiştirmesi Kavimler Göçü’nün meydana gelmesine zemin hazırlamıştır. Bu olay kimi kaynaklarda Barbar Kavimler Göçü şeklinde adlandırılmaktadır. Böyle anılmasının esas sebebi ise Romalıların Cermen olan Vizigotları, Burguntları, Ostrogotları, Vandalları, Gegitleri ve Cermen olmayan Slav kavimlerini ”barbar” biçiminde nitelendirmesinden kaynaklanmaktadır.

Kavimler Göçü, gerek sonuçları itibariyle geniş sahalardaki farklı medeniyetleri etkilemesi gerekse etkisinin yüzyıllar boyu sürmesi nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. 4.yüzyılın başlarında Roma İmparatorluğu’nun sınırları dışında yaşayan Germen kavimleri, geçim kaynaklarının yetersizliği nedeniyle güneye Roma İmparatorluğu’nun Ren – Tuna nehirleri hattındaki sınırlarına yığılmıştır.

Roma İmparatorluğu ise, sınırlarını bu kavimlerden korumak adına hem siyasi hem askeri mücadeleye girişmiştir. Öte yandan Hun Türkerleri batıya doğru harekete geçtiklerinde önlerine çıkan ve Romalılar tarafından ”barbar” olarak nitelendirilen kavimleri (Germenler, Ostrogotlar, Vizigotlar gibi) batıya doğru sürükleyerek yerlerinden etmiştir.

Hunlardan kaçan bu kavimler Roma sınırına dağılmış ve başka kavimleri domino taşı etkisiyle itmiştir. Bu topluluklar 376 yılında kitleler halinde Roma İmparatorluğu topraklarına girmiştir. Tarihteki bu nüfus hareketine de ”Kavimler Göçü” denilmektedir.

KAVİMLER GÖÇÜNÜN SONUÇLARI!

-Cermenlerin Hristiyanlığı kabul etmesi sonucunda, Barbar kavimler arasında Hristiyanlık dini hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştır.

-Avrupa’ya yerleşen Hunlar, burada Türk Devletleri kurmuşlardır.

-Avrupa, yüzyıla yakın bir süre karışıklık içerisinde kalmıştır.

-Hunların Avrupa’ya taşıdığı bozkır sanatı Avrupa’ya yayılmıştır.

-Ortaçağ Avrupası’nda; kilise, papalık ve skolastik düşünce güç kazanmıştır.

-Göç eden kavimler günümüzün İtalya, Fransa, İspanya ve Britanya adalarına yerleşmişlerdir.

-Barbar kavimlerinin birbirleriyle ve Roma’yla kaynaşması neticesinde yeni milletler oluşum göstermiştir.

-İlk Çağ Dönemi sona ermiş ve beraberinde Orta Çağ dönemine başlangıç yapılmıştır.

-Roma İmparatorluğu 395 yılında; Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere 2’ye ayrılmıştır.

-Avrupa’daki krallıkların devamlı savaş ve yağmaların etkisinde kalmaları üzerine güçleri azalmış ve feodalite (derebeylik) rejimi ortaya çıkmıştır.

-Roma İmparatorluğu, baskılara dayanamayarak 476 yılında yıkışmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here